Belux

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website online.zoetis.com van de vennootschap Zoetis SA, met maatschappelijke zetel te Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-La-Neuve, RPR Nivelles 0401.953.350 (hierna "Zoetis"). De informatie die u op deze website aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u deze website verder betreedt. Door het betreden of gebruiken van deze website, erkent u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de site te bezoeken of te gebruiken.

1. Gebruik van de website.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals dierenartsen, apothekers en personen actief in de wereld van de dierengeneeskunde. Uw toegang tot, en gebruik van, de informatie die door deze website wordt voorgesteld, zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

2. Inhoud.

Zoetis zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en verbinden ons geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid of volledigheid van de informatie. U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Zoetis biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar zonder beperking, de garanties betreffende de handelskwaliteit en de geschiktheid van de koopwaren, goederen of diensten voor een bepaald gebruik. Noch Zoetis, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, met inbegrip, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website of de het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma's kan aantasten.

3. Schadeloosstelling.

U aanvaardt Zoetis, de leden van haar raad van bestuur, haar directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook al haar mogelijke partners te beschermen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen/van alle mogelijke verliezen, uitgaven, schadegevallen en mogelijke kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten die het gevolg zijn van inbreuken die u op onderhavige gebruiksvoorwaarden hebt gepleegd.

4. Privacy.

Zoetis respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. De Zoetis Privacy Policy geeft u alle mogelijke informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden aangaande de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld. Wilt u dit privacybeleid lezen? Klik dan hier.

5. Externe websites en links naar derden.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover Zoetis geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden als dienstverlening. Op dezelfde manier kan de website online.zoetis.com ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Zoetis geen controle heeft. Zoetis geeft geen enkele garantie en uit haar voorbehoud over de juistheid, geldigheid, relevantie en volledigheid van alle informatie die u op deze websites kunt vinden. Zoetis kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schadegevallen, verliezen, letsels of verwondingen die het gevolg zijn van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring door of aanbeveling van Zoetis.

6. Medische informatie.

Deze website bevat onder andere algemene informatie die verwijst naar diverse medische problemen en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld ter vervanging van advies dat verstrekt wordt door een dierenarts of om het even welke andere beroepsbeoefenaar in de diergeneeskundige zorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met de gezondheid van uw dier, conditie of een ziekte, noch om uw dier enige behandeling toe te dienen. Hiervoor dient u altijd een dierenarts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen.

7. Voorspellende informatie.

Deze website kan voorspellende informatie bevatten die onderhevig is aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten verschillen van de voorspellingen. Hiertoe behoren ook risico's die gedetailleerd worden in de jaarverslagen van Zoetis of haar filialen die neergelegd zijn bij de SEC (de Securities and Exchange Commission – de Amerikaanse federale commissie voor beursactiviteiten), inclusief het meest recente verslag die bij de SEC werd neergelegd.

8. Niet-vertrouwelijke informatie.

Onder voorbehoud van enige strijdig beding in onze Privacy Policy, is en zal elke communicatie of andere informatie die u van ons via onze website ontvangt of dat u ons zendt op de website via elektronische mail of via een ander middel, zoals vragen, commentaren, suggesties of gelijkaardige boodschappen, als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Zoetis zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van deze informatie. Zoetis zal vrij zijn om gebruik te maken van om het even welke ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke communicatie vervat zijn, voor om het even welk doel, inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

9. Handelsmerken.

Tenzij anders staat vermeld, zijn alle productnamen, al dan niet met hoofdletter geschreven of vergezeld van de afkorting van gedeponeerd handelsmerk, handelsmerken van Zoetis, haar filialen, aanverwante bedrijven of verleners van licenties of octrooien of joint-venture partners. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of om het even welke andere materialen - tenzij het in onderhavige sectie toegelaten wordt - is uitdrukkelijk verboden en kan een schending inhouden van de wetten op de auteursrechten, op de handelsmerken, op de bescherming van het privéleven, alsook op de regels en statuten inzake reclame en communicatie. Zoetis zal haar intellectuele eigendomsrechten actief en offensief verdedigen, met gebruikmaking van alle door de wet toegestane middelen.

10. Auteursrechten.

De volledige inhoud van de website is beschermd door de wetgeving betreffende de auteursrechten. Copyright © 2010 Zoetis SA alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met behoud van alle copyrights en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd worden, tenzij voor individueel, niet-commercieel gebruik en met behoud van alle vermeldingen van copyright of intellectuele eigendom. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoetis- geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier. Dit verbod geldt ook voor het creëren van eender welk werk op basis van de afbeeldingen, teksten of documenten van deze website.

11. Toepassingsgebied.

Deze website en zijn inhoud zijn ontworpen in overeenstemming met de wetten en reglementeringen van toepassing in België en Luxemburg. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten deze twee landen, is de informatie met betrekking tot de Zoetis producten uitsluitend bestemd voor gebruik door de inwoners van België of Luxemburg. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken, die verschillen van die van toepassing in België en Luxemburg. Deze site bevat links naar andere sites die opgesteld werden door de verschillende operatieve divisies en dochtermaatschappijen van Zoetis, waarvan sommige zich buiten België en Luxemburg bevinden. Deze site bevat links naar andere websites die ontwikkeld zijn door de verschillende divisies en filialen van Zoetis, waarvan sommigen buiten België en Luxemburg gevestigd zijn. Deze sites kunnen informatie bevatten die uitsluitend geldig is en van toepassing is in het land van de divisie of het filiaal waarvoor deze site in kwestie werd ontwikkeld. Zoetis behoudt zich het recht voor om de levering van zijn producten en diensten te beperken tot eender welke persoon, geografische streek of jurisdictie en/of om de hoeveelheden van alle producten of diensten die Zoetis levert te beperken. Elk aanbod op deze site wordt nietig verklaard in de landen waarin dit aanbod verboden is.

12. Toepasselijk recht.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zullen worden beheerst door het recht van België zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van hetzij België hetzij Luxemburg.

13. Varia.

Indien een bepaling van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten. Zoetis behoudt zich het recht voor om het materiaal van deze website te wijzigen of te verwijderen, en dit op eender welk moment.

Zoetis SA
Rue Laid Burniat 1
B- 1348 Louvain-La-Neuve
B.T.W. - T.V.A.: BE 0401.953.350
RPR Nivelles / RPM Nivelles
Bank - Banque: 271-0374999-29